Aardgasvrij Angerlo

Aardgasvrij / Advies / Warmte en koude

De gemeente Zevenaar wil van het aardgas af. In samenwerking met ROM3D heeft InEnergie de plannen voor een aardgasvrij dorp geprofessionaliseerd en versneld.

 

Samen met inwoners hebben we in Angerlo de mogelijkheden voor een warmtenet onderzocht. Het dorp telt veel verschillende woningtypen. Hierdoor was het extra belangrijk om te kijken naar gefaseerde manieren om collectief en/of individueel over te stappen op een toekomstgerichte energievoorziening.

 

In persoonlijke vergelijkingen voor bewoners hebben we de optie voor het warmtenet vergeleken met aardgasvrije alternatieven. Hierin namen we onder andere de totale energielasten voor de komende 30 jaar (met bijv. energiekosten, financieringskosten, herinvesteringen) en de impact op het milieu mee.

Fase 1: Verkenning en inventarisatie

 

InEnergie stelde een projectgroep samen die gedurende het hele project met elkaar in contact stond. We inventariseerden de energievraag van het dorp en beoordeelden verschillende typen warmtenetten. In de beoordeling werd ook de mogelijkheid meegenomen om warmte uit de Oude IJssel te ontrekken met aquathermie.

 

Fase 2: Verdieping

 

In de tweede fase hebben we de beste collectieve oplossing verder uitgewerkt. De meestgeschikte optie voor het warmtenet is vergeleken met individuele alternatieven.

Met een enquête onderzochten we de technische en financiële haalbaarheid van de collectieve energievoorziening. Ook onderzochten we hoe hoog het draagvlak was voor een collectieve energievoorziening met zeggenschap. Deze resultaten zijn ook meegenomen in het Wijkuitvoeringsplan.

Fase 3: Uitwerken en voorbereiden

 

In het project in Angerlo hebben we nog een stap extra gezet in de uitwerking. Alle (in dit geval 250!) inwoners die de enquête hebben ingevuld, kregen van ons een persoonlijke vergelijking terug. In deze vergelijking laten we zien of het mogelijk is om de woning aan te sluiten op een mogelijk warmtenet, welke aardgasvrije alternatieven het meest geschikt zijn en wat dat betekent voor persoonlijke energielasten en broeikasgasemissies.

 

Alle nodige informatie om de volgende stap te zetten ligt op tafel. De beste opties om de wijk aardgasvrij te maken zijn bekend en kunnen met de businesscase voor het warmtenet meegenomen in het wijkuitvoeringsplan (WUP). Het is nu aan de gemeente, inwoners en andere betrokken stakeholders om te bepalen of ze stappen willen zetten richting de voorbereiding van de uitvoering.

 

Flyer bij de enquête

Mogelijk warmtenet in kaart

Persoonlijke vergelijking

Meer over aardgasvrije wijken

 

 

Wil je meer informatie over aardgasvrije wijken?

 

Stuur een mail naar onze collega Martin.

 

MAIL MARTIN

 

 

 

Bekijk hier welke stappen InEnergie neemt naar een duurzame energievoorziening

 

Een toekomst zonder aardgas