EMG-verklaring

InEnergie is ervaren in het opstellen van EMG-verklaringen.

 

In het kader van de nieuwbouwverplichting voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG), is het essentieel om duurzame energiebronnen te benutten. Warmtenetten vormen een aanzienlijke bijdrage aan het realiseren van deze doelstelling.
Door gebruik te maken van warmtenetten kunnen gebouwen efficiënter worden verwarmd en de uitstoot van broeikasgassen verlaagd worden. Hierdoor kunnen warmtenetten een belangrijke rol spelen in het bevorderen van duurzaamheid en het bereiken van BENG-normen in de bouwsector.

 

Energiemaatregelen op gebiedsniveau

De energiezuinigheid en de duurzaamheid van een warmtenet kan in kaart worden gebracht via een zogenaamd Energiemaatregelen op Gebiedsniveauverklaring (EMG-verklaring). Een officiële EMG-verklaring kan geïntegreerd worden met de software die door gecertificeerde BENG-adviseurs wordt gebruikt om BENG-berekeningen op te stellen voor gebouwen.
Hierdoor hebben deze adviseurs direct toegang tot relevante milieugegevens bij het uitvoeren van hun analyses en het beoordelen van energieprestaties van gebouwen volgens de BENG-normen. Het is dus belangrijk in een vroeg stadium een EMG-verklaring te laten opstellen.

Een EMG-verklaring bevat drie belangrijke energieprestatiefactoren:

1. fPdel:

Dit kwantificeert de primaire fossiele energiefactor en is een getal tussen de 0 en 1. Deze factor wordt berekend door de totale hoeveelheid primaire fossiele energie die wordt gebruikt voor het warmtenet te delen door de geleverde hoeveelheid warmte. Een lagere fPdel duidt op een efficiënter gebruik van fossiele energie, wat resulteert in een energiezuiniger warmtenet. Kort gezegd: des te lager de fpDel is des te beter.

2. fPren:

Dit kwantificeert de primaire hernieuwbare energiefactor en is een getal tussen de 0 en 1. Deze factor wordt berekend door de hoeveelheid hernieuwbare energie die wordt ingezet voor de productie van warmte voor het warmtenet te delen door de totale hoeveelheid verbruikte energie welke fossiele energie als hernieuwbare energie bevat. Een hogere fPren geeft aan dat er meer gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energiebronnen, wat het warmtenet duurzamer maakt. Kort gezegd: des te hoger de fpDel is des te beter.

3. KCO2:

Dit getal staat voor de specifieke CO2-emissie per geleverde hoeveelheid warmte. Het geeft aan hoeveel CO2 wordt uitgestoten voor elke eenheid warmte die wordt geleverd door het warmtenet.

 

Randvoorwaarden opstellen EMG-verklaring

Een EMG-verklaring wordt opgesteld aan de hand van de norm NTA 8800 bijlage P. De reden hiervoor is dat in het Bouwbesluit wordt verwezen naar de laatste versie van de NTA 8800. Deze is overigens kosteloos te downloaden.

 

Een EMG-verklaring heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Veranderingen binnen 15 jaar op het energiesysteem of het aantal gebouwen dat aangesloten wordt kan meegenomen worden in de EMG-verklaring. Denk hierbij aan de aanleg van zonnepalen over een aantal jaar of het aansluiten van gebouwen in een fasering van jaren.

 

Een EMG-verklaring wordt officieel als Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaring (BCRG) een goedkeuring hierop heeft gegeven. Het is vastgelegd in de NTA8800 bijlage P dat BCRG deze controles uitvoert. Nadat dit proces heeft plaatsgevonden wordt het voorblad van de verklaring op de website van BCRG geplaatst en is daarmee openbaar gemaakt.

 

Maatwerk EMG-verklaring

De deskundige adviseurs van InEnergie staan klaar om hun klanten te ontlasten door het opstellen en verdedigen van de EMG-verklaring bij BCRG. Dankzij hun uitgebreide ervaring dragen onze adviseurs bij aan het realiseren van een zo realistisch mogelijke en gunstige milieuprestatie. Met een solide argumentatie kunnen onze adviseurs afwijken van de standaardwaarden van de NTA8800, waardoor de daadwerkelijke energiezuinigheid van het energiesysteem beter wordt weergeven. Onze adviseurs weten precies wanneer het nodig is om de energiezuinigheid van specifieke componenten nauwkeuriger te berekenen, wat bij draagt aan een betere milieuprestatie. Dit is waar de expertise van InEnergie het verschil maakt.

 

De adviseurs van InEnergie kunnen de nuances aanbrengen die nodig zijn om betere energieprestatiefactoren te realiseren op zo’n manier dat de EMG-verklaring geaccepteerd wordt door BCRG en hiermee onderscheidt InEnergie zich ten opzichte van andere adviesbureaus. Bij het indienen van een EMG-verklaring bij BCRG is er een reviewcyclus van toepassing. Deze reviewcyclus van BCRG neemt tijd in beslag en kan diepergaande vragen bevatten waar InEnergie ervaring mee heeft. U kunt hierbij door ons ontzorgd worden.

 

Marco van Veen | EMG-verklaring | InEnergie

 

 

Meer informatie over EMG-verklaringen of een

EMG-verklaring opstellen?

Stel je vraag aan onze collega’s Marco of Lucas.

 

MAIL marco MAIL Lucas

Lucas van den Boogaard | EMG-verklaring | InEnergie