Gedelegeerde projectontwikkeling

InEnergie ondersteunt bij de ontwikkeling van duurzame projecten.

 

Voor u als opdrachtgever betekent dit dat wij het project van ontwerp tot en met realisatie volledig coördineren. Vanuit welke rol wij dit doen wordt bepaald door uw behoefte. Zo kunnen wij optreden als kwartiermaker, maar ook als gedelegeerd projectontwikkelaar. Door onze ervaring kunnen wij goed inschatten of een project haalbaar en realistisch is. Daarom zijn wij bereid om desgewenst risicodragend deel te nemen aan een project.

Proces

Projectontwikkeling is een gestructureerd proces dat wij opdelen in verschillende fases. Aan het eind van iedere fase besluiten we gezamenlijk of we stoppen of doorgaan naar de volgende fase.

 

Inenergie-duurzaam-projectmanagement

Planvormingsfase

Technisch ontwerp en haalbaarheid

Voor de aanleg van een energievoorziening of installatie zal een ontwerp moeten worden gemaakt. InEnergie kan hierin ondersteuning bieden door installateurs aan te sturen. Het opstellen van de randvoorwaarden en het begeleiden van het technisch ontwerp zijn belangrijke onderdelen van het ontwikkeltraject.

Financiële haalbaarheidsstudie

In de planvormingsfase zijn vaak nog meerdere technische concepten mogelijk. Om een goede vergelijking te maken tussen de verschillende concepten of varianten wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Door deze studie kunnen varianten worden vergeleken.

Referentie Rijnstate, Arnhem

Financieringsfase

Businesscase

InEnergie zal gedurende het ontwikkelingstraject een businesscase opstellen van de energievoorziening. We kunnen hierbij gebruik maken van verschillende beschikbare modellen (Zon, WKO, Geothermie of Stadswarmte). De businesscase is de basis voor het uiteindelijke investeringsvoorstel.

Businessplan of investeringsvoorstel

Voor een financieringsaanvraag wordt het business plan uitgewerkt. In dit voorstel wordt uitvoerig beschreven wat o.a. aanleiding, markt en risico’s zijn van de investering. InEnergie is bekend met wat investeerders vragen, en kan hiermee haar opdrachtgevers goed ondersteunen.

Risicoanalyse

Het bepalen van de risico’s is een essentiële stap in de waardering van de investering. Risico’s waar geen invloed op kan worden uitgeoefend zullen worden beheerst of worden verlegd naar andere partijen die dit wel kunnen. Door uitgebreide modellering kan InEnergie inzicht verschaffen in welke risico’s van invloed kunnen zijn op de financiële waardering.

Financiële en technische due diligence

InEnergie wordt veelvuldig gevraagd om verschillende technische installaties of business cases te toetsen. Door onze ervaringen kunnen we onze opdrachtgevers de zekerheid geven over de exploitatie van de technische installatie en de daarmee gemoeide kosten. Mede vanwege de lange looptijd van de overeenkomsten zijn realistische risico-inschattingen voor u en uw contractpartners van groot belang. Ook bij de overname van bestaande installaties kan InEnergie hierin ondersteuning bieden.

Referentie : Vesteda, Leidse Rijn, Warmtelevering

Contractfase

Contractonderhandelingen

Bij warmteprojecten betreft dit o.a. de leveringsovereenkomst, realisatieovereenkomst of opstalrechten voor de installatie. Bij zonprojecten zullen voornamelijk de garantie, realisatie en exploitatie moeten worden vastgelegd. InEnergie heeft meerdere overeenkomsten die als template kunnen dienen.

Coördinatie aanbestedingen

Het realiseren van een duurzame installatie (zon-systeem of warmte installatie etc.) zal door een installatiebedrijf worden uitgevoerd. InEnergie ondersteunt opdrachtgevers in het uitschrijven van de benodigde aanbesteding. Door het doorlopen van een gestructureerde aanbestedingsprocedure wordt uiteindelijk het werkt gegund.

Realisatiefase

Projectmanagement

Gedurende de realisatiefase ondersteunt InEnergie haar opdrachtgevers. Dit begint bij een goede voorbereiding met een goede afstemming tussen alle betrokken partijen. Na de voorbereiding kan gestart worden met de realisatie. Tijdens het project coördineert en controleert InEnergie de voortgang. Als er gedurende de realisatie aanpassingen nodig zijn, stemmen wij dit af met onze opdrachtgever en bespreken we de consequenties met de betrokkenen.