Projectmanagement & organisatie

InEnergie is ervaren in het vertalen van beleid naar concrete projecten. Dit doen we vanuit een multidisciplinair kader.

 

Nederland heeft zich ambitieuze doelstellingen opgelegd: in 2030 moeten we 55% minder broeikasgassen uitstoten in vergelijking met 1990 en in 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Doelstellingen die alleen behaald kunnen worden door initiatieven van inwoners, ontwikkelaars en overheden. Maar hoe zet je ambities om in daadwerkelijk resultaat? Welke aanpak past hierbij? Wat is de rol van de verschillende partijen in het proces en hoe overtuig je ze van de noodzaak?

 

Onderling vertrouwen is hierbij belangrijk. Een deel van het vertrouwen ontstaat door een transparante houding, waarbij de belangen van de partijen onderling helder zijn. Daarnaast is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in het project zelf. Welke technische alternatieven zijn er? Wat zijn de investeringen en hoe verhouden die zich tot de besparingen? Wat zijn de technische – en exploitatie risico’s en bij wie komen die te liggen?

 

InEnergie heeft ervaring met het gehele proces en kan tijdens de verschillende fasen een antwoord geven op de bovenstaande vragen. Naast de rol als procesbegeleider heeft InEnergie, afhankelijk van de vraag en fase waarin het project zich bevindt, verschillende producten ontwikkeld die bijdragen tot het onderling vertrouwen en de uiteindelijke keuze voor de meest optimale energieoplossing.

Wijkuitvoeringsplannen (gebiedsontwikkeling)

Na de Transitievisie Warmte stelt elke gemeente Wijkuitvoeringsplannen op. In een Wijkuitvoeringsplan staat concreet beschreven hoe plannen op wijkniveau worden uitgevoerd. De plannen worden samen met bewoners en gebouweigenaren bepaald. In een uitvoeringsplan wordt de technische oplossing voor één of meerdere buurten beschreven. Daarnaast worden de stappen toegelicht die gezet moeten worden om het gekozen alternatief voor aardgas te realiseren. Een goed uitvoeringsplan bevat een analyse van de wijk, een overzicht van de ambities, voorwaarden en aanpak, een concrete beschrijving van de uitvoering en een formalisatie van de gemaakte afspraken.

 

InEnergie kan helpen bij alle organisatorische, technische en financiële vraagstukken om uitvoeringsplannen op wijkniveau samen met bewoners, gebouweigenaren en gemeenten concreet te maken. Hierna kan InEnergie gemeenten ook ondersteunen in de uitvoering.

Energievisie (gebiedsontwikkeling)

Bij gebiedsontwikkeling is het noodzakelijk om vooraf goed na te denken over de benodigde energie-infrastructuur. De keuze bepaalt namelijk de energievoorziening en daarmee de duurzaamheid van de locatie voor de komende jaren. Aan de hand van de gestelde milieuambities maken wij een energievisie. Door de specifieke kansen voor een project te combineren met de laatste duurzame energietechnieken brengen we integrale energieoplossingen in kaart. Organisatorisch, juridisch en financieel worden de voor- en nadelen benoemd en zo kunnen onze opdrachtgevers een afgewogen keuze maken voor het meest toekomstbestendige scenario.

Energiearchitect (gebiedsontwikkeling)

Vanuit onze rol als energiearchitect ondersteunen we ontwikkelaars, gemeenten of collectieven in het vormgeven van de energievoorziening. Een afweging tussen hogere stichtingskosten die terugverdiend worden met lagere woonlasten. Daarnaast kunnen wij inzichtelijk maken wat de consequenties zijn van de verschillende technieken. InEnergie heeft hierbij de beschikking over meerdere tools die wij zelf hebben ontwikkeld, zoals het woonlastenmodel, waarin de opties voor de invulling van de energievraag worden doorgerekend.

Woonlastenmodel (vastgoed- en/of gebiedsontwikkeling)

Om verschillende energiebesparende en duurzame maatregelen in een woning of meerdere woningen te kunnen waarderen heeft InEnergie een Woonlastenmodel ontwikkeld. Het model geeft een helder overzicht van de mogelijkheden, de verduurzaming en labelverbetering, kosten en de woonlasten van de desbetreffende woning. Het helpt toekomstige bewoners bij hun keuze in energiebesparende maatregelen.