Bronnet Zorgcampus ETZ

Advies / Exploitatie- en assetmanagement / Waardebepaling, financiering en subsidies / Warmte en koude

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft behoefte aan advies over het toekomstbestendig maken van de energievoorziening van de zorgcampus.

De eerste vraag van ETZ was hoe zij het beste energie konden opwekken voor de nieuwbouw van hun zorgcampus. InEnergie heeft hiervoor berekend of een warmte-koude bronnet in combinatie met warmtepompen haalbaar is. Eerst werd een verkennend onderzoek uitgevoerd naar dit energieconcept, waarbij de omstandigheden gunstig bleken. In overleg met ETZ is daarom besloten dit concept verder uit te werken.

Eerst verkennen, dan verdiepen

In een verkennend onderzoek heeft InEnergie gekeken of een lokaal bronnet haalbaar is. Hiervoor is door middel van snelle analyses en grove uitgangspunten berekend wat de nieuwe energievraag, het benodigd vermogen zal worden, waaruit de OPEX en de CAPEX zijn berekend. In het verdiepende onderzoek zijn meer gedetailleerde analyses met verbeterde uitganspunten meegenomen. Hiernaast is er in het verdiepende onderzoek aandacht besteed aan de milieu impact van het energieconcept.

Met het verkennende en het verdiepende onderzoek hebben we aangetoond dat de omstandigheden gunstig zijn voor het realiseren van een bronnetsysteem. Hiernaast hebben we concreet gemaakt welke energiebesparingen het systeem voor het ziekenhuis oplevert. Daarnaast zou het bronnetsysteem niet alleen het ETZ helpen om haar eigen duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren, maar zou het ook andere partijen binnen de zorgcampus kunnen helpen om te verduurzamen.

Voordelen bronnennet voor de omgeving

Uit het onderzoek blijkt ook dat samenwerken met omliggende partijen, zoals de gemeente Tilburg, kansrijk kan zijn. Vanuit de bronvergunning dient elke partij namelijk een goede balans te behouden tussen warmte en koude in de bodem. Een samenwerking tussen verschillende partijen kan zorgen voor een lagere regeneratiebehoefte, doordat het warmteoverschot van de ene partij weg kan vallen tegen het koude overschot van de andere partij. Een lagere regeneratiebehoefte zorgt ervoor dat er minder energie nodig is om de bronnen te regenereren waardoor er energie wordt bespaard.

Hoe verder met de bestaande bouw

Na afronding van het verdiepende onderzoek naar de nieuwbouw van ETZ kwam de vraag op hoe het verder moet met het energiesysteem van de bestaande bouw. Tot en met 2050 zal het merendeel van de energie voor ETZ worden geproduceerd door een fossiele energiecentrale. Momenteel doen wij een onderzoek naar deze energiecentrale, waarbij we berekenen of er kostenbesparingen en/of milieuwinst te behalen valt in de komende jaren. Hierbij richten we ons op het elektrificeren van de energieproductie, het aanpassen van de bestaande stoombevochtiging naar adiabatische bevochtiging en het anders inzetten van de opwektoestellen in de energiecentrale.

 

We zijn bij InEnergie enthousiast over de kansen voor het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis. Dagelijks zoeken we voor opdrachtgevers naar de best passende combinaties van techniek, duurzaamheid, rendement en praktische realiseerbaarheid. Deze combinaties brengen plannen echt verder en tonen aan dat dingen wel kunnen. Met de resultaten uit dit onderzoek willen we ook de plannen voor het ETZ concreet en haalbaar maken.

Meer over dit project of duurzame energiesystemen?

 

Meer informatie over dit project of onderzoek naar duurzame energiesystemen?

 

Stel je vraag aan onze collega Marco.

 

MAIL MARCO