Aardgasvrij Angerlo

De gemeente Zevenaar wil van het aardgas af. In samenwerking met ROM3D heeft InEnergie de plannen voor een aardgasvrij dorp geprofessionaliseerd en versneld.

 

Samen met inwoners hebben we in Angerlo de mogelijkheden voor een warmtenet onderzocht. Het dorp telt veel verschillende woningtypen. Hierdoor was het extra belangrijk om te kijken naar gefaseerde manieren om collectief en/of individueel over te stappen op een toekomstgerichte energievoorziening.

 

In persoonlijke vergelijkingen voor bewoners hebben we de optie voor het warmtenet vergeleken met aardgasvrije alternatieven. Hierin namen we onder andere de totale energielasten voor de komende 30 jaar (met bijv. energiekosten, financieringskosten, herinvesteringen) en de impact op het milieu mee.

Fase 1: Verkenning en inventarisatie

 

InEnergie stelde een projectgroep samen die gedurende het hele project met elkaar in contact stond. We inventariseerden de energievraag van het dorp en beoordeelden verschillende typen warmtenetten. In de beoordeling werd ook de mogelijkheid meegenomen om warmte uit de Oude IJssel te ontrekken met aquathermie.

 

Fase 2: Verdieping

 

In de tweede fase hebben we de beste collectieve oplossing verder uitgewerkt. De meestgeschikte optie voor het warmtenet is vergeleken met individuele alternatieven.

Met een enquête onderzochten we de technische en financiële haalbaarheid van de collectieve energievoorziening. Ook onderzochten we hoe hoog het draagvlak was voor een collectieve energievoorziening met zeggenschap. Deze resultaten zijn ook meegenomen in het Wijkuitvoeringsplan.

Fase 3: Uitwerken en voorbereiden

 

In het project in Angerlo hebben we nog een stap extra gezet in de uitwerking. Alle (in dit geval 250!) inwoners die de enquête hebben ingevuld, kregen van ons een persoonlijke vergelijking terug. In deze vergelijking laten we zien of het mogelijk is om de woning aan te sluiten op een mogelijk warmtenet, welke aardgasvrije alternatieven het meest geschikt zijn en wat dat betekent voor persoonlijke energielasten en broeikasgasemissies.

 

Alle nodige informatie om de volgende stap te zetten ligt op tafel. De beste opties om de wijk aardgasvrij te maken zijn bekend en kunnen met de businesscase voor het warmtenet meegenomen in het wijkuitvoeringsplan (WUP). Het is nu aan de gemeente, inwoners en andere betrokken stakeholders om te bepalen of ze stappen willen zetten richting de voorbereiding van de uitvoering.

 

Flyer bij de enquête

Mogelijk warmtenet in kaart

Persoonlijke vergelijking

Meer over aardgasvrije wijken

 

 

Wil je meer informatie over aardgasvrije wijken?

 

Stuur een mail naar onze collega Martin.

 

MAIL MARTIN

 

 

 

Bekijk hier welke stappen InEnergie neemt naar een duurzame energievoorziening

 

Een toekomst zonder aardgas

Hybride WKO Vattenfall

Collega Lucas van den Boogaard werkt al een paar maanden voor Vattenfall, een van de grootste energieleveranciers van Nederland. Het bedrijf wil steeds duurzamere warmte leveren en heeft Lucas gevraagd het hybride WKO concept verder te ontwikkelen en toe te passen in projecten. Omdat wij als collega’s ook niet altijd weten wat voor werk hij voor Vattenfall doet, gingen we op onderzoek uit.

 

Wat is jouw rol precies bij Vattenfall?

Mijn rol is, even in het kort, om Vattenfall te helpen om warmtekoudeopslag toe te passen op nieuwe warmteprojecten. Vattenfall heeft veel verstand van het aanleggen van warmtenetten en leidingen. Ik help ze bij het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie. Nu doe ik dat vooral met het hybride WKO concept. Daarvoor hebben we de financiële en technische stukken geschreven en de uitvragen in de markt gezet. In zo’n uitvraag staat bijvoorbeeld omschreven waar het project ligt, welke afnemers er per projectdeel komen en hoe de techniek in elkaar steekt. En natuurlijk de uitvraag voor het realiseren van een WKO met warmtepompen en het onderhoud en beheer.

 

Kan je uitleggen wat een hybride WKO is?

Een hybride WKO is een gerichte wijkoplossing voor duurzame warmte die gevoed wordt met restwarmte uit elektriciteits- of afvalenergiecentrales. Het concept combineert stadswarmte (en de restwarmte die daarvoor wordt gebruikt) met een WKO-systeem voor warmtekoudeopslag en warmtepompen voor extra warmte en warm tapwater.

 

 

Bron: ScienceDirect.com

 

 

Waar je vroeger warmtenetten had die alleen gericht waren op restwarmte uit grootschalige elektriciteitscentrales, wordt nu gekozen voor kleinschalige netten van diverse temperaturen in combinatie met verschillende bronnen, zoals een hybride WKO. Vaak spreken we dan van verschillende generaties warmtenetten, we zijn nu aanbeland in een fase waarin 4e generatie warmtenetten worden ontwikkeld.

 

De generaties warmtenetten geven aan hoe er op een steeds efficiëntere manier invulling gegeven kan worden aan de energievraag en welke bronnen in warmtenetten toegepast worden om aan de energievraag te voldoen. Zo wordt het (ook voor Vattenfall) mogelijk om geleidelijk over te gaan op duurzamere warmtebronnen als geothermie, biomassa, restwarmte uit datacenters en waterstof. Die keuzes hangen natuurlijk ook af van de ontwikkeling van verschillende technieken.

Wat zijn de belangrijkste redenen om warmtenetten nu te optimaliseren?

Eigenlijk zijn er twee redenen. De eerste reden heeft betrekking op de BENG-eisen die sinds 1 januari 2021 van kracht zijn. In de BENG-eisen wordt, naast het efficiënt opwekken van warmte, ook gekeken naar het aandeel hernieuwbare energie. Ondanks dat restwarmte vanuit elektriciteitscentrales efficiënt is, is het aandeel hernieuwbaarheid klein, omdat de herkomst van de warmte nog steeds fossiel is. Bij warmte uit afvalenergiecentrales ligt dat hoger. Door de combinatie van WKO en restwarmte kan dit aandeel aanzienlijk worden vergroot.

 

Daarnaast wordt de vraag naar koeling in woningen steeds groter. Dat was ook een aanleiding om te zoeken naar een combinatie van stadswarmte en warmtekoudeopslag. Omdat Vattenfall die kennis niet direct in huis heeft, mogen wij ze daarin ondersteunen. En in plaats van alleen het geven van advies zorg ik ook voor een stukje opleiding binnen Vattenfall. Samen met de afdeling techniek stel ik bijvoorbeeld richtlijnen op over hoe groot techniekruimtes moeten worden, wat de exacte temperaturen zijn en wat de zekerheid is van de warmte die je levert. Al die richtlijnen kunnen dan ook worden overlegd met de projectontwikkelaars van projecten.

 

Welke voordelen heeft het hybride WKO concept?

In de nieuwbouwgebieden van de projecten waar ik me op richt heeft Vattenfall de concessie te mogen leveren. In de infrastructuur is daar door Vattenfall al rekening mee gehouden. Daarnaast kan restwarmte uit centrales worden benut. Eigenlijk heb je het alleen maar over restwarmte als er een hoofdproduct is, bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale. Eerder werd warmte die vrijkwam geloosd in rivieren. In Denemarken bijvoorbeeld, mag dat niet eens. Daar moet je ervoor zorgen dat je de warmte nuttig aanwendt, dat is ook een reden waarom warmtenetten daar al veel verder ontwikkeld zijn. Het zou dus zonde zijn om restwarmte niet te benutten of slecht te gebruiken, met dit concept zorgen we ervoor dat de restwarmte bruikbaar is voor warmtelevering.

De levering van stadswarmte werkt goed in combinatie met een WKO en warmtepompen. Ondanks dat nieuwbouw door de toepassing van vloerverwarming goed werkt bij laag temperatuur warmte, is er toch nog warmte op een midden temperatuur nodig voor de levering van warm tapwater. In een WKO systeem werken warmtepompen minder efficiënt bij hogere temperatuur. Het is daardoor efficiënter om de basislevering vanuit de warmtepompen te verzorgen en de naverwarming tot het gewenste temperatuurniveau met stadsverwarming.

 

De warmtepompen produceren in de winter naast warmte ook koeling die in de bodem wordt opgeslagen. Door evenveel koeling in de bodem op te slaan als er in de zomer nodig is, ontstaat er geen onbalans. Hierdoor zijn er in dit WKO concept geen aanvullende regeneratiesystemen nodig, zoals droge koelers op daken. Bij reguliere WKO projecten zijn die wel nodig om een energiebalans in de bodem te kunnen garanderen.

 

En voor ons beeld, in welke regio ben je bezig met hybride WKO’s?

Ik ben nu bij ongeveer 30 projecten betrokken. De meeste daarvan zijn in de buurt van grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Almere en Nijmegen. *Lucas laat het op Google Maps zien* Nu werken we bijvoorbeeld veel aan projecten rondom het stadscentrum van Amsterdam, zoals het Amstelkwartier, Sluisbuurt, Buiksloterham en het NSDM-terrein.

 

Meer over hybride WKO

 

 

Wil je meer informatie over het hybride WKO concept?

 

Stuur een mail naar onze collega Lucas.

 

MAIL LUCAS

 

Meer lezen van Vattenfall over hybride WKO?

 

 

NAAR VATTENFALL.NL

Aquathermie Zuidplaspolder

Advies aquathermie Zuidplaspolder

 

De gemeente Zuidplas heeft plannen om Het Vijfde Dorp te realiseren waar 10.000 woningen worden gebouwd. Het plan dient als oplossing om de dringende woningnood in de regio tegen te gaan. De regio heeft veel waterverbindingen. Daarom vroeg de gemeente aan InEnergie hoe ze de woningen kunnen voorzien van aquathermie. Niet alleen warmte en koude uit natuurlijk water kunnen toegepast worden, maar juist ook uit watervoorzieningen die door mensen zijn aangelegd.

 

Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat de drinkwaterleidingen de beste bron voor de realisatie zijn. Met deze studie heeft de gemeente nu een duidelijk beeld gekregen over aquathermie en de mogelijke toepassingen en kansen.

 

 Meer over Zuidplaspolder

 

 

 

Wilt u meer weten over dit project?

 

Stuur een mail naar onze collega Simon.

 

MAIL SIMON

 

 

Habion Pijnacker

Advies WKO-installatie Habion Pijnacker

 

Habion is een organisatie die duurzame woongelegenheid aanbiedt aan ouderen. Paul hielp Habion met technisch en juridisch advies over de WKO-installatie die warmte en koude levert aan meerdere gebouwen in Pijnacker. Doordat verschillende partijen aangesloten werden op deze WKO-installatie, werd het een ingewikkelde klus om dit goed te laten lopen. Paul is aangesteld als adviseur en vertegenwoordiger van Habion om alle partijen te helpen richting een goed werkende WKO-installatie. Zo is hij dus vertegenwoordiger, adviseur en technisch specialist in één.

 Meer over Habion Pijnacker

 

 

 

Meer informatie over dit project voor Habion of wilt u weten wat Paul voor u kan betekenen?

 

Stuur een mail naar onze collega Paul.

 

MAIL PAUL

Zonwinst

 

InEnergie helpt bedrijfseigenaren in de Regio Gooi en Vechtstreek met onafhankelijk advies over zonnepanelen op bedrijfsdaken.

 

Een belangrijk onderdeel van de RES NHZ is zonne-energie op grote daken. Door het ontbreken van tijd, geld en kennis blijven veel bedrijfsdaken onbenut. In de gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren en Weesp gaan we bedrijfseigenaren stap voor stap helpen hun dak te benutten met doelgerichte ondersteuning en ontzorging.

 

Wij ontzorgen eigenaren van bedrijfsdaken in het gehele proces: we delen persoonlijk advies, werken passende businesscases uit, vragen subsidie aan, vragen offertes op en zorgen ervoor dat het zonnedak wordt opgeleverd. Eindstand? Meer Zonwinst voor ondernemers uit onbenutte bedrijfsdaken.

 

1. Passende businesscase kiezen

In de quick scan delen we de op maat gemaakte businesscases met ondernemers. We hebben zowel een businesscase waarin de ondernemer zelf investeert als businesscases zonder eigen investering. Ondernemers bepalen zelf of zij willen investeren in de zonne-installatie of dat zij hun dak verhuren aan bijvoorbeeld een lokale energiecoöperatie.

 

 

2. Aanvragen subsidie

De SDE++ subsidie stelt de Nederlandse overheid beschikbaar aan bedrijven die van plan zijn om hernieuwbare energie te produceren. Wij ontzorgen ondernemers volledig in het voorbereiden en aanvragen van deze subsidie voor hun kansrijke zonproject.

 

 

3. Opvragen en beoordelen offertes

Als de SDE++ beschikking verleend wordt, werken wij de techniek en financiering van het zonne-energiesysteem verder uit. Als het dak wordt verhuurd, assisteren wij ondernemers ook daarin. Bijvoorbeeld bij het kritisch meekijken met nodige overeenkomsten.

 

 

4. Realisatie zonne-installatie

Als een ondernemer ervoor kiest de installatie in eigendom te houden vragen wij offertes op bij (lokale) installateurs en beoordelen deze onafhankelijk. De ondernemer maakt zelf de keuze. Ook begeleiden we ondernemers in het traject over de financiële en de technische vraagstukken. Als een ondernemer ervoor kiest om het dak te verhuren of het dak beschikbaar te stellen voor een energiecoöperatie, blijven we kritisch betrokken.

 

 

5. Controle en oplevering

Nadat de installateur de zonnepanelen heeft geïnstalleerd voeren wij een inspectie uit. Daarnaast ondersteunen we in de benodigde administratieve werkzaamheden, zoals de aanmelding bij Certiq en RvO.

 

Meer over Zonwinst

 

 

 

Meer informatie over Zonwinst of een adviesgesprek inplannen als bedrijf uit een deelnemende gemeente?

 

Stuur een mail naar onze collega Simon.

 

MAIL SIMON

 

Haalbaarheidsstudie zon-PV

Onderzoek naar de haalbaarheid van zon-PV op 52 locaties

 

Voor de gemeente Ede deden we onderzoek naar de haalbaarheid van zon-PV-installaties voor 52 verschillende locaties. We onderzochten de mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie via zonnecarports op parkeerterreinen, veldopstellingen op restgronden en drijvende zonnepanelen op wateroppervlakken.

 

Met dit onderzoek heeft InEnergie voor elke gemeentelijke locatie in kaart gebracht of het opwekken van zonne-energie ruimtelijk, technisch, financieel en praktisch haalbaar is. Met de onderzoeksresultaten en de uitgewerkte vervolgstappen heeft de gemeente handvaten om kansrijke projecten verder te onderzoeken of daadwerkelijk te realiseren.

 

Ruimtelijke haalbaarheid

Locaties zijn ruimtelijk gezien niet altijd geschikt voor opwek van zonne-energie. Dit bleek na een inventarisatie van het effect van zon-PV-installaties op het aanzicht van omwonenden. Daarnaast wekken de zonnepanelen op sommige locaties minder energie op door schaduwval en hebben zonnepanelen op sommige locaties een te grote negatieve impact op ecologische waarden. Verder kunnen toekomstige plannen voor locaties een barrière vormen om nu zonnepanelen te plaatsen. Vaak is zon-PV ook al een onderdeel van gebiedsontwikkeling.

 

 

Technische haalbaarheid

Om de technische haalbaarheid van zon-PV-installaties te bepalen onderzochten we onder andere de volgende punten: de aansluiting op het elektriciteitsnet, de energievraag uit de directe omgeving, de geschatte laadbehoefte voor elektrische auto’s op parkeerplaatsen, de mogelijkheid om installaties na een aantal jaar te verplaatsen en de mogelijkheid om projecten te bundelen.

 

 

Financiële haalbaarheid

Voor elke locatie schetsten we het projectrendement met investeringskosten. Hierin zijn ook de jaarlijkse kosten en verwachte opbrengsten meegenomen.

 

 

Praktische haalbaarheid

Elke locatie heeft een rangscore gekregen per categorie. De gemeente heeft concrete vervolgstappen gekregen om de kansrijke locaties verder te ontwikkelen.

 

 

Ontwikkelscenario’s

InEnergie heeft meerdere ontwikkelscenario’s uitgewerkt om projecten te realiseren. Zo weet de opdrachtgever welke praktische opties er zijn om projecten op de locaties verder uit te werken en wat daarvan alle voor- en nadelen zijn.

 

We keken naar de mogelijkheid om projecten te laten ontwikkelen door de lokale energiecoöperatie, gaven uitleg over hoe tenders op de markt kunnen worden gezet en gaven per kansrijke locatie aan wat de beste manier is om projecten verder te ontwikkelen.

 

Meer over zon-PV

 

Wil je meer weten over dit project of wil je ook de haalbaarheid van zonneprojecten onderzoeken?

Stel je vraag aan onze collega Simon.

 

MAIL SIMON

 

Aardgasvrij Arnhem-West

De gemeente Arnhem wil van het gas af. InEnergie helpt de gemeente om verschillende wijken in Arnhem-West stapsgewijs af te koppelen van het aardgas. Dit doen we in vijf fasen.

Onder de noemers ‘Wijkgerichte Energietransitie’ en ‘Wijk van de Toekomst’ wil de gemeente dat alle woningen in Arnhem stoppen met aardgas en gebruikmaken van een warmte-alternatief.

Fase 1: Verkenning en inventarisatie

 

InEnergie stelde een projectgroep samen die gedurende het hele project met elkaar in contact stond. We inventariseerden de energievraag van de wijk en spraken met de bewoners. Op basis van deze resultaten stelden we een nulsituatie op, inclusief de huidige staat van duurzaamheid en de huidige kosten van warmte.

 

De laatste stap in de eerste fase zijn de varianten. We onderzoeken alle mogelijke isolatie- en energievarianten voor de verschillende woningen en bekijken de voor- en nadelen van elke variant. Hier starten we binnenkort mee. We kijken hoeveel woningen en voorzieningen we kunnen aansluiten op het EnergietransitieNet. Aan de hand daarvan bepalen we welk warmte-alternatief het meest efficiënt is voor de wijk Arnhem-West.

Fase 2: Verdieping

 

Nu fase 1 is afgerond, starten we met de tweede fase. Hierin maken we een voorlopig technisch ontwerp, inclusief vergunningen en financiële kosten. Ook bespreken we samen met de bewoners hun specifieke wensen en hun zorgen. We informeren hen en zij geven feedback op het voorlopig technische ontwerp. Zo creëren we een groter draagvlak onder de inwoners van de wijk Arnhem-West. De tweede fase eindigt met een presentatie van het voorlopig technische ontwerp voor alle betrokken partijen.

Volgende fasen: Uitwerken en voorbereiden, realisatie, exploitatie en gebruik

 

Fase 3: Uitwerken en voorbereiden

Als vervolg op fase 2 werken we het technische ontwerp definitief uit en zorgen we voor een definitieve businesscase per stakeholder. Hierin staan de mogelijkheden en kosten per variant. We stellen subsidieaanvragen, financieringsvoorstellen en risicoanalyses op. Als laatste stap voor de realisatie tekenen de betrokken partijen de nodige overeenkomsten.

 

Fase 4: Realisatie

Tijdens en voor de realisatie van de nieuwe warmtelevering houden we nauw contact met de bewoners. We zorgen dat zij altijd precies weten wat er speelt en houden ze altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Tijdens de realisatie coördineren we de aannemers en zorgen we dat de planning goed verloopt. Daarnaast zorgen we dat alle installaties optimaal werken.

 

Fase 5: Exploitatie en gebruik

Als laatste zorgen we ervoor dat de bewoners zorgeloos gebruik kunnen maken van duurzame energie. We zorgen voor het onderhoud en het beheer van de installaties en we zorgen dat deze optimaal werken. De bewoners kunnen gebruikmaken van een behulpzame klantenservice die 24/7 bereikbaar is.

 

Heel Nederland aardgasvrij

In Arnhem

Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse huishoudens aangesloten op aardgas. Helaas zorgt dit voor een flinke CO2-uitstoot. Om deze uitstoot te verminderen heeft de overheid bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Vanaf dan willen we geen aardgas meer gebruiken om ons huis te verwarmen, om te koken of om warm water op te wekken.

 

InEnergie wil de ontwikkeling van aardgasvrije wijken versnellen door kennis op te doen en deze met andere partijen te delen. Daarnaast zorgen we dat bewoners betrokken zijn bij deze verandering en dat zij ook betrokken blijven. Zij krijgen met een andere warmtevoorziening te maken en daarom vinden we het belangrijk om hen actief mee te nemen in het gehele proces.

Meer weten over de plannen van Gemeente Arnhem? Hier vind je alle informatie.

gemeente arnhem

 

Arnhem AAN is hét platform dat alle energie-initiatieven in Arnhem bundelt.

ARNHEM AAN

 

Bekijk hier welke stappen InEnergie neemt naar een duurzame energievoorziening

 

Een toekomst zonder aardgas

Aardgasvrij Rijkerswoerd Arnhem

De gemeente Arnhem wil van het gas af. Onder de noemers ‘Wijkgerichte Energietransitie’ en ‘Wijk van de Toekomst’ wil de gemeente dat alle woningen in Arnhem stoppen met aardgas en gebruikmaken van een warmte-alternatief. InEnergie helpt de gemeente om verschillende wijken in Rijkerswoerd-West stapsgewijs af te koppelen van het aardgas. Dit doen we in vijf fasen. De eerste en de tweede fase zijn gestart.

Woon je in de wijk Hooghweide? Bekijk hier de pagina voor bewoners met antwoord op veelgestelde vragen en alle presentaties voor jouw wijk.

HOOGHWEIDE

 

Fase 1: Verkenning en inventarisatie

 

InEnergie stelde een projectgroep samen die gedurende het hele project met elkaar in contact stond. We inventariseerden de energievraag van de wijk en spraken met de bewoners. Op basis van deze resultaten stelden we een nulsituatie op, inclusief de huidige staat van duurzaamheid en de huidige kosten van warmte.

 

De laatste stap in de eerste fase zijn de varianten. We onderzochten alle mogelijke isolatie- en energievarianten voor de verschillende woningen en bekeken de voor- en nadelen van elke variant. We keken hoeveel woningen en voorzieningen we kunnen aansluiten op het EnergietransitieNet en welke variant het meest efficiënt en duurzaam was.

 

Uit het variantenonderzoek bleek dat de meest optimale variant voor de individuele warmte-installatie een combinatie is van een individuele warmtepomp en triple-solarsysteem. Voor de collectieve warmte-installatie is een collectieve warmtepomp met een vierpijpsdistributienet de meest optimale variant. In fase twee verdiepen we ons verder in deze twee varianten.

Fase 2: Verdieping

 

Fase 1 is zo goed als afgerond en we zijn gestart met de tweede fase. Hierin maken we een voorlopig technisch ontwerp, inclusief vergunningen en financiële kosten. Ook bespreken we samen met de bewoners hun specifieke wensen en hun zorgen. We informeren hen en zij geven feedback op het voorlopig technische ontwerp. Zo creëren we een groter draagvlak onder de inwoners van de wijk Hooghweide. De tweede fase eindigt met een presentatie van het voorlopig technische ontwerp voor alle betrokken partijen.

Volgende fasen: Uitwerken en voorbereiden, realisatie, exploitatie en gebruik

 

Fase 3: Uitwerken en voorbereiden

Als vervolg op fase 2 werken we het technische ontwerp definitief uit en zorgen we voor een definitieve businesscase per stakeholder. Hierin staan de mogelijkheden en kosten per variant. We stellen subsidieaanvragen, financieringsvoorstellen en risicoanalyses op. Als laatste stap voor de realisatie tekenen de betrokken partijen de nodige overeenkomsten.

 

Fase 4: Realisatie

Tijdens en voor de realisatie van de nieuwe warmtelevering houden we nauw contact met de bewoners. We zorgen dat zij altijd precies weten wat er speelt en houden ze altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Tijdens de realisatie coördineren we de aannemers en zorgen we dat de planning goed verloopt. Daarnaast zorgen we dat alle installaties optimaal werken.

 

Fase 5: Exploitatie en gebruik

Als laatste zorgen we ervoor dat de bewoners zorgeloos gebruik kunnen maken van duurzame energie. We zorgen voor het onderhoud en het beheer van de installaties en we zorgen dat deze optimaal werken. De bewoners kunnen gebruikmaken van een behulpzame klantenservice die 24/7 bereikbaar is.

 

Heel Nederland Aardgasvrij

In Arnhem

Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse huishoudens aangesloten op aardgas. Helaas zorgt dit voor een flinke CO2-uitstoot. Om deze uitstoot te verminderen heeft de overheid bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Vanaf dan willen we geen aardgas meer gebruiken om ons huis te verwarmen, om te koken of om warm water op te wekken.

 

InEnergie wil de ontwikkeling van aardgasvrije wijken versnellen door kennis op te doen en deze met andere partijen te delen. Daarnaast zorgen we dat bewoners betrokken zijn bij deze verandering en dat zij ook betrokken blijven. Zij krijgen met een andere warmtevoorziening te maken en daarom vinden we het belangrijk om hen actief mee te nemen in het gehele proces.

Meer weten over de plannen van Gemeente Arnhem? Hier vind je alle informatie.

gemeente arnhem

 

Arnhem AAN is hét platform dat alle energie-initiatieven in Arnhem bundelt.

ARNHEM AAN

 

Bekijk hier welke stappen InEnergie neemt naar een duurzame energievoorziening

 

Een toekomst zonder aardgas

Zonnepark met gietwaterberging Heusden

 

InEnergie heeft de ontwikkeling van een zonnepark van 2 MWp voor groentekwekerij ’t Bleekerven in Heusden gecoördineerd. 

 

Bij hevige regenval kan het veld van ca. 3 hectare voor maximaal 50 cm onderlopen en als noodafwatering fungeren terwijl de zonnepanelen blijven leveren! Door het dubbel ruimtegebruik ontstaat een haalbare businesscase.

Opbrengst

Het zonnepark levert 2.000.000 watt-piek zonne-energie met veldopstelling.

 

Aquathermie in Heeg

De gemeente Súdwest-Fryslân wilde verduurzamen en is op zoek naar andere warmte-alternatieven. Zo wilden ze bijvoorbeeld weten of ze het dorp Heeg met energie uit oppervlaktewater kunnen verwarmen. InEnergie heeft hier uitvoerig onderzoek naar gedaan en de resultaten zijn veelbelovend.

 

Fase 1: Verkenning en inventarisatie

 

InEnergie zocht uit welke concepten realistisch en financieel haalbaar waren. Langs het dorp loopt watergang De Greft. Het water hiervan kan voor het dorp een goede bron van verwarming zijn.

 

Fase 2: Verdieping

 

Uit de verkenning kwam naar voren dat de gemeente Súdwest-Fryslân zich het beste kan richten op een combinatie van een TEO-installatie en een wko-systeem. Dat betekent dat er in de zomer warm water uit De Greft wordt onttrokken en wordt opgeslagen in het WKO-systeem. In de winter kan dit warme water worden gebruikt om woningen te verwarmen en warm tapwater te produceren, allemaal met reeds bestaande radiatoren in huis.

Fase 3: Uitwerken en voorbereiden

 

Als vervolg op fase 2 werkten we het technische ontwerp definitief uit en zorgen we voor een definitieve businesscase per stakeholder. Uit de verdieping bleek dat de systemen het water uit De Greft tot zo’n 70 graden Celsius moeten verwarmen. Dit water wordt door de verwarmingssystemen van de woningen geleid. Hoewel 70 graden redelijk hoog is voor een warmtepompsysteem, is er in de woningen ook vloer- en dakisolatie nodig.

 

In de businesscase vermeldden we ook de mogelijkheden en kosten per variant. Op deze manier konden we een goede businesscase aan de gemeente Súdwest-Fryslân aanbieden.

 

 Kijk hier welke projecten InEnergie nog meer heeft onderzocht.

 

Heel Nederland aardgasvrij

Meer over Heeg

Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse huishoudens aangesloten op aardgas. Helaas zorgt dit voor een flinke CO2-uitstoot. Om deze uitstoot te verminderen heeft de overheid bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Vanaf dan willen we geen aardgas meer gebruiken om ons huis te verwarmen, om te koken of om warm water op te wekken.

 

InEnergie wil de ontwikkeling van aardgasvrije wijken versnellen door kennis op te doen en deze met andere partijen te delen. Daarnaast zorgen we dat bewoners betrokken zijn bij deze verandering en dat zij ook betrokken blijven. Zij krijgen met een andere warmtevoorziening te maken en daarom vinden we het belangrijk om hen actief mee te nemen in het gehele proces.

InEnergie heeft samen met ROM3D ook gekeken naar meer mogelijke TEO-locaties in de omgeving. Bekijk hier alle projecten.

TEO-LOCATIES SÚDWEST-FRYSLÂN

 

Wil je meer weten over hoe InEnergie heeft gezorgd voor aquathermie in Heeg? Lees hier twee interviews met onze collega Lucas!

Aquathermie Heeg

 

 

 

Bekijk hier welke stappen InEnergie neemt naar een duurzame energievoorziening

 

Een toekomst zonder aardgas