Simon Goessens bij Green Business Club Utrecht

Green Business Club Utrecht

InEnergie helpt Green Business Club Utrecht bij de realisatie van een Routekaart. Deze kaart geeft adviezen over hoe als collectief de ambitie ‘Utrecht Centraal energieneutraal 2030’ vorm te geven.

 

 

 

 

Op 30 september 2021 werd met veel enthousiasme het convenant ‘Utrecht Centraal energieneutraal in 2030’ ondertekend door diverse bedrijven, te midden van applaus. Jaarbeurs, Movares, ProRail, Rabobank, RVO en Strukton Worksphere zetten zich hiermee in voor een energieneutraal stationsgebied in 2030.

 

Om hier invulling aan te geven, heeft InEnergie gewerkt aan een Routekaart met daarin adviezen over hoe als collectief de ambitie ‘Utrecht Centraal energieneutraal 2030’ vorm te geven.

 

1. Verbinding en Urgentie

De routekaart fungeert als verbindend instrument, waarbij de urgentie helder in beeld wordt gebracht en synergiekansen worden geïdentificeerd.

Deze routekaart is van toepassing op zowel individueel als gebiedsniveau.

2. Individuele Analyse

Voor individuele deelnemers is een quickscan uitgevoerd om informatie te verzamelen aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst. Hieruit volgt een standaardrapportage die de nulmeting weergeeft en besparingsmogelijkheden inzichtelijk maakt, inclusief een financiële analyse op gebouwniveau.

 

3. Potentie voor Duurzame Energieopwekking

De potentie voor duurzame energieopwekking in het gebied is geïdentificeerd, zowel voor elektriciteit als warmte. Hierbij wordt gekeken naar beschikbare energiebronnen en mogelijkheden voor collectieve energieopwekking. De algemene opwekpotentie van het gebied is ingeschat, gezien de afhankelijkheid van een warmtenet van de ontwikkelingen in het gebied.

4. Integratie van Bevindingen

De bevindingen van zowel individuele deelnemers als het gebied zijn samengebracht in de definitieve routekaart.

Hierin zijn synergiekansen tussen gebiedspartners geïdentificeerd, evenals mogelijkheden voor collectieve zonnestroom- en duurzame warmtenetten.

 

5. Omgaan met Onzekerheid

Vanwege voortdurende bouwontwikkelingen in het gebied blijft er veel onzekerheid bestaan. Het is daarom van essentieel belang dat de Green Business Club Utrecht (GBCU) nauw in gesprek blijft met alle belanghebbenden.

 

Meer over Green Business Club Utrecht?

 

Meer informatie over de Routekaart of over Green Business Club Utrecht?

 

Stel je vraag aan onze collega Simon.

 

MAIL simon

 

 

 

Zon op schooldaken

Zon op Schooldak Hilversum

In Hilversum helpt InEnergie scholen bij de realisatie van zonnepanelen. We ontzorgen de scholen zodat zij in hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien.

 

De gemeente Hilversum heeft in 2021 besloten om hun scholen versneld te begeleiden in het realiseren van zonnepanelen op de schooldaken. Zo kunnen de scholen in hun eigen energiebehoefte voorzien. Voor de zomer van 2024 willen we zoveel mogelijk scholen helpen bij de realisatie van zonnepanelen op hun daken.

Rol InEnergie

In dit project ontzorgen we de scholen bij het realiseren van de zondaken. Het project is begonnen met 21 beschikbare schooldaken en InEnergie begeleidt elke school individueel bij het plaatsen van de zonnepanelen. Hiervoor maken we bijvoorbeeld dakanalyses, constructieberekeningen of vragen we de subsidies aan.

 

 Meer over Zon op Schooldak

 

Meer informatie over Zon op Schooldaken of wil je ook de haalbaarheid van zonneprojecten onderzoeken?

 

Stel je vraag aan onze collega Simon.

MAIL simon

 

 

Woonboten

Gasloze woonboten

Vlakbij het Noord-Hollandse Velserbroek ligt Zijkanaal B. Hier werken we aan een adviesproject voor het gasvrij maken van ongeveer 106 woonboten. In het onderzoek vergelijkt InEnergie verschillende varianten en maken we concreet welke warmtesysteem de beste optie is.

 

De bewoners van de woonboten in het Zijkanaal B zoeken naar een alternatief voor verwarming met fossiele brandstoffen. Individuele oplossingen zijn al snel duur, complex en niet haalbaar. De verwachting is dat een collectieve oplossing wel haalbaar is en de bewoners willen weten of dit zo is.

 

Een leuke uitdaging, omdat de woonboten op afstand van elkaar liggen. Normaal is bebouwing bij een warmtenet dicht op elkaar. In dit project liggen de woonboten verdeeld over ongeveer 1,6 kilometer aan beide kanten van het kanaal.

 

Met zoveel water om de woonboten heen, kan aquathermie mogelijk toegepast worden om de woonboten te verwarmen en te koelen. De warmte en koude wordt dan uit het oppervlaktewater gehaald en opgeslagen in een WKO om op een later moment te kunnen benutten.

 

 Meer over dit project

 

Alwin Grubben

 

 

Wil je meer weten over dit project?

 

Stuur een mail naar onze collega Alwin.

 

MAIL alwin

 

 

Bronnet Zorgcampus ETZ

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) wil weten hoe de energievoorziening van de zorgcampus in Tilburg toekomstbestendig gemaakt kan worden.

 

Hiervoor heeft InEnergie berekend of een warmte-koude bronnet in combinatie met warmtepompen op de zorgcampus haalbaar is. Om dit goed te kunnen beoordelen hebben wij eerst een verkenning gedaan. De omstandigheden blijken gunstig en daarom voeren we een verdiepend onderzoek uit.

Eerst verkennen, dan verdiepen

In een verkennend onderzoek heeft InEnergie gekeken of een lokaal bronnet haalbaar is. Hiervoor zijn uitgebreide analyses over de huidige en toekomstige energievraag en het huidige en toekomstige benodigd vermogen uitgevoerd. De omstandigheden blijken gunstig en daarom voeren we een verdiepend onderzoek uit. Hierin willen we met verbeterde uitgangspunten de exacte energiekosten, energiebesparingen en mogelijkheden bepalen.

Duidelijke energiebesparingen

Met ons onderzoek hebben we aangetoond dat de omstandigheden gunstig zijn voor het realiseren van een bronnetsysteem. In de verdiepende fase willen we concreet maken welke energiebesparingen het systeem voor het ziekenhuis oplevert. Daarnaast zou het bronnetsysteem niet alleen het ETZ helpen om haar eigen duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren, maar zou het ook andere partijen binnen de zorgcampus kunnen helpen om te verduurzamen.

Voordelen voor de omgeving

Uit het onderzoek blijkt ook dat samenwerken met omliggende partijen, zoals de gemeente Tilburg, kansrijk kan zijn. Vanuit de bronvergunning dient elke partij namelijk een goede balans te behouden tussen warmte en koude in de bodem. Een samenwerking tussen verschillende partijen kan zorgen voor een lagere regeneratiebehoefte, doordat het warmteoverschot van de ene partij weg kan vallen tegen het koude overschot van de andere partij. Een lagere regeneratiebehoefte zorgt ervoor dat er minder energie nodig is om de bronnen te regenereren waardoor er energie wordt bespaard.

 

We zijn bij InEnergie enthousiast over de kansen voor het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis. Dagelijks zoeken we voor opdrachtgevers naar de best passende combinaties van techniek, duurzaamheid, rendement en praktische realiseerbaarheid. Deze combinaties brengen plannen echt verder en tonen aan dat dingen wel kunnen. Met de resultaten uit dit onderzoek willen we ook de plannen voor het ETZ concreet en haalbaar maken.

 

Meer over dit project of duurzame energiesystemen?

 

Meer informatie over dit project of onderzoek naar duurzame energiesystemen?

 

Stel je vraag aan onze collega Marco.

 

MAIL MARCO

 

 

Zonne-energie voor Centraal Boekhuis

Op het Centraal Boekhuis in Culemborg hebben we een zonne-energie-installatie gerealiseerd in samenwerking met Energiebreed.

 

De zoninstallatie is in ons eigendom en exploiteren we zelf. De installatie bestaat uit een 457 kWh daksysteem en een uniek 157 kWp gevelsysteem. Het Centraal Boekhuis is de plek waar bijna alle Nederlandse boeken vandaan komen. Jaarlijks worden vanuit deze plek ongeveer 60 miljoen boeken verspreidt.

 

 

 Meer over dit project of zonne-energie

 

Meer informatie over zonne-energie of wil je ook de haalbaarheid van een zonproject onderzoeken?

Stel je vraag aan onze collega Vincent.

 

MAIL VINCENT

 

 

Task Force Warmtetransitie

Met de Task Force Warmtetransitie heeft InEnergie 3 jaar lang bijgedragen aan collectieve, duurzame warmtevoorzieningen in de EUREGIO. Dit deden we samen met projectpartners, provincies, steden, gemeenten en waterschappen.

 

In drie jaar tijd heeft de Task Force Warmtetransitie antwoorden gezocht voor uitdagingen voor collectieve, duurzame warmtevoorzieningen in de EUREGIO. Het project diende als platform voor kennisdeling over projectontwikkeling en innovaties rond warmtevraagstukken. De Task Force Warmtetransitie is een vervolg op het project WiEfm. In dit eerdere project werd aangetoond dat niet het gebrek aan technische en marktgerichte oplossingen een uitgebreide warmtetransitie in de EUREGIO in de weg stonden, maar het gebrek aan mogelijkheden in gemeenten om het onderwerp te behandelen.

Projectdoelen
  • Veel minder energie gebruiken door warmtenetwerken;
  • Meer regeneratieve energie gebruiken;
  • Duurzame warmte europawijd, dus los van landsgrenzen, aanbieden.

 

Fase 1

In de eerste fase is gekeken naar verschillende technologieën om tot duurzame warmte te komen. Hierin zijn 32 haalbaarheidsstudies met warmtevouchers gefinancierd om projecten mogelijk van de grond te krijgen. Naast deze haalbaarheidsstudies is onderzoek gedaan naar 20 Nederlandse en 12 Duitse warmtenetten en organiseerden we 10 workshops.

Fase 2

In de tweede fase stimuleerde de Task Force meer ontwikkelingen in warmtevoorzieningen. We zochten naar organisaties met concrete plannen om duurzame warmtenetten te ontwikkelen en een concreet plan voor een duurzame warmtenet hebben en hiervoor een haalbaarheidsstudie willen laten doen. De subsidiabele kosten bedragen per haalbaarheidsstudie maximaal €50.000,- met een financieringspercentage tot 50%. Zonder grensoverschrijdende samenwerking bedraagt het financieringspercentage 45%.

Fase 3

In de derde fase ontwikkelden we vraaggestuurde tools om de warmtetransitie te versnellen. Zo creeërden we een warmtekaart om de warmtepotentie zichtbaar te maken, ontwikkelden we een techniekcheck en bouwden we aan een online kennisbank. De tools zijn ook terug te vinden op de website van de Task Force Warmtetransitie.

 

In het laatste afsluitende evenement deelde de Task Force Warmtetransitie nog een keer haar samenwerkingen, de opgebouwde kennis en alle praktijkervaringen. Ook lieten we de Duitse en Nederlandse partners nog een keer aan het woord over de tools die zij ontwikkelden en gaven we een update over de status van warmteprojecten die door vouchers tot stand kwamen.

 

 

In samenwerking met FH Munster, Kiemt, ROM3D, Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW, Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, Interreg en de Europese Unie.

 

Meer over de Task Force Warmtetransitie

 

 

 

Wil je meer informatie over de Task Force Warmtetransitie?

 

Stuur een mail naar onze collega Simon.

 

MAIL SIMON

 

Ontwikkeling WKO Merwede

Essent vroeg ons mee te denken over een duurzame energieoplossing voor de nieuwe stadswijk Merwede. Met Essent wonnen we de openbare aanbesteding en daarom gaat InEnergie helpen bij de verdere uitwerking van het plan en de inrichting van de duurzame energievoorziening. De bouw start in 2023 en loopt tot en met 2028. In 2024 wordt het eerste warmstation opgeleverd.

 

Voor de verdere invulling van de techniek bepaalt InEnergie de nodige investeringen, beschikbare ruimtes voor techniek en de routing van de leidingen door de openbare grond en inpandige leidingen. De duurzaamheid en efficiëntie van de warmtelevering is door ons bepaald conform NTA 8800. Gebouwontwikkelaars kunnen de EMG-factoren gebruiken om te bepalen of de gebouwen zullen voldoen aan de BENG-eisen.

 

Grootste WKO van Nederland

De duurzame energieoplossing levert warmte en koude aan ruim 4.000 woningen en 70.000 m3 aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Daarmee wordt het (volgens Stichting Warmtenetwerk) de grootste WKO van Nederland! De warmte komt uit warmte-koude-opslag, centraal opgestelde warmtepompen en aquathermische energie uit het Merwedekanaal.

 

Werking energiesysteem

Het energiesysteem voor de Fase 1 van het Merwedeplan bestaat uit een collectief bronnet waarop 10 warmebronnen en 10 koudebronnen worden aangesloten. Het gebied is verdeeld over verschillende clusters en alle clusters krijgen een eigen warmtepompinstallatie. Via deze installaties wordt de warmte verder opgewarmd tot lage temperatuur warmte voor ruimteverwarming en hoge temperatuur warmte voor de bereiding van warm tapwater. Koeling wordt geleverd door een hoogtemperatuurleiding vanuit het bodemenergiesysteem. De warmte en koude bereikt de gebouwen via een 6-pijps distributienet. Voor de juiste balans van de bronnen in de bodem, passen we aquathermie toe: warmte uit het Merwedekanaal slaan we op in de bodem om later gebouwen mee te verwarmen.

 

Duurzaamheid

De nieuwe gebouwen in het gebied worden volgens BENG-eisen gebouwd. De duurzame energieprestaties van het energiesysteem leggen we, conform nta8800, vast in een EMG-verklaring. Hierin onderbouwen we de technische uitgangspunten van alle berekeningen. Deze verklaringen worden gebruikt om de energieprestatie van verbeterde en innovatieve technieken te bepalen en wordt door het BCRG onafhankelijk beoordeeld.

 

Meer over WKO-systemen

 

 

Wil je samen sparren over een project met duurzame energie?

 

Stuur een mail naar onze collega Lucas.

 

MAIL LUCAS

 

Aardgasvrij Angerlo

De gemeente Zevenaar wil van het aardgas af. In samenwerking met ROM3D heeft InEnergie de plannen voor een aardgasvrij dorp geprofessionaliseerd en versneld.

 

Samen met inwoners hebben we in Angerlo de mogelijkheden voor een warmtenet onderzocht. Het dorp telt veel verschillende woningtypen. Hierdoor was het extra belangrijk om te kijken naar gefaseerde manieren om collectief en/of individueel over te stappen op een toekomstgerichte energievoorziening.

 

In persoonlijke vergelijkingen voor bewoners hebben we de optie voor het warmtenet vergeleken met aardgasvrije alternatieven. Hierin namen we onder andere de totale energielasten voor de komende 30 jaar (met bijv. energiekosten, financieringskosten, herinvesteringen) en de impact op het milieu mee.

Fase 1: Verkenning en inventarisatie

 

InEnergie stelde een projectgroep samen die gedurende het hele project met elkaar in contact stond. We inventariseerden de energievraag van het dorp en beoordeelden verschillende typen warmtenetten. In de beoordeling werd ook de mogelijkheid meegenomen om warmte uit de Oude IJssel te ontrekken met aquathermie.

 

Fase 2: Verdieping

 

In de tweede fase hebben we de beste collectieve oplossing verder uitgewerkt. De meestgeschikte optie voor het warmtenet is vergeleken met individuele alternatieven.

Met een enquête onderzochten we de technische en financiële haalbaarheid van de collectieve energievoorziening. Ook onderzochten we hoe hoog het draagvlak was voor een collectieve energievoorziening met zeggenschap. Deze resultaten zijn ook meegenomen in het Wijkuitvoeringsplan.

Fase 3: Uitwerken en voorbereiden

 

In het project in Angerlo hebben we nog een stap extra gezet in de uitwerking. Alle (in dit geval 250!) inwoners die de enquête hebben ingevuld, kregen van ons een persoonlijke vergelijking terug. In deze vergelijking laten we zien of het mogelijk is om de woning aan te sluiten op een mogelijk warmtenet, welke aardgasvrije alternatieven het meest geschikt zijn en wat dat betekent voor persoonlijke energielasten en broeikasgasemissies.

 

Alle nodige informatie om de volgende stap te zetten ligt op tafel. De beste opties om de wijk aardgasvrij te maken zijn bekend en kunnen met de businesscase voor het warmtenet meegenomen in het wijkuitvoeringsplan (WUP). Het is nu aan de gemeente, inwoners en andere betrokken stakeholders om te bepalen of ze stappen willen zetten richting de voorbereiding van de uitvoering.

 

Flyer bij de enquête

Mogelijk warmtenet in kaart

Persoonlijke vergelijking

Meer over aardgasvrije wijken

 

 

Wil je meer informatie over aardgasvrije wijken?

 

Stuur een mail naar onze collega Martin.

 

MAIL MARTIN

 

 

 

Bekijk hier welke stappen InEnergie neemt naar een duurzame energievoorziening

 

Een toekomst zonder aardgas

Hybride WKO Vattenfall

Collega Lucas van den Boogaard werkt al een paar maanden voor Vattenfall, een van de grootste energieleveranciers van Nederland. Het bedrijf wil steeds duurzamere warmte leveren en heeft Lucas gevraagd het hybride WKO concept verder te ontwikkelen en toe te passen in projecten. Omdat wij als collega’s ook niet altijd weten wat voor werk hij voor Vattenfall doet, gingen we op onderzoek uit.

 

Wat is jouw rol precies bij Vattenfall?

Mijn rol is, even in het kort, om Vattenfall te helpen om warmtekoudeopslag toe te passen op nieuwe warmteprojecten. Vattenfall heeft veel verstand van het aanleggen van warmtenetten en leidingen. Ik help ze bij het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie. Nu doe ik dat vooral met het hybride WKO concept. Daarvoor hebben we de financiële en technische stukken geschreven en de uitvragen in de markt gezet. In zo’n uitvraag staat bijvoorbeeld omschreven waar het project ligt, welke afnemers er per projectdeel komen en hoe de techniek in elkaar steekt. En natuurlijk de uitvraag voor het realiseren van een WKO met warmtepompen en het onderhoud en beheer.

 

Kan je uitleggen wat een hybride WKO is?

Een hybride WKO is een gerichte wijkoplossing voor duurzame warmte die gevoed wordt met restwarmte uit elektriciteits- of afvalenergiecentrales. Het concept combineert stadswarmte (en de restwarmte die daarvoor wordt gebruikt) met een WKO-systeem voor warmtekoudeopslag en warmtepompen voor extra warmte en warm tapwater.

 

 

Bron: ScienceDirect.com

 

 

Waar je vroeger warmtenetten had die alleen gericht waren op restwarmte uit grootschalige elektriciteitscentrales, wordt nu gekozen voor kleinschalige netten van diverse temperaturen in combinatie met verschillende bronnen, zoals een hybride WKO. Vaak spreken we dan van verschillende generaties warmtenetten, we zijn nu aanbeland in een fase waarin 4e generatie warmtenetten worden ontwikkeld.

 

De generaties warmtenetten geven aan hoe er op een steeds efficiëntere manier invulling gegeven kan worden aan de energievraag en welke bronnen in warmtenetten toegepast worden om aan de energievraag te voldoen. Zo wordt het (ook voor Vattenfall) mogelijk om geleidelijk over te gaan op duurzamere warmtebronnen als geothermie, biomassa, restwarmte uit datacenters en waterstof. Die keuzes hangen natuurlijk ook af van de ontwikkeling van verschillende technieken.

Wat zijn de belangrijkste redenen om warmtenetten nu te optimaliseren?

Eigenlijk zijn er twee redenen. De eerste reden heeft betrekking op de BENG-eisen die sinds 1 januari 2021 van kracht zijn. In de BENG-eisen wordt, naast het efficiënt opwekken van warmte, ook gekeken naar het aandeel hernieuwbare energie. Ondanks dat restwarmte vanuit elektriciteitscentrales efficiënt is, is het aandeel hernieuwbaarheid klein, omdat de herkomst van de warmte nog steeds fossiel is. Bij warmte uit afvalenergiecentrales ligt dat hoger. Door de combinatie van WKO en restwarmte kan dit aandeel aanzienlijk worden vergroot.

 

Daarnaast wordt de vraag naar koeling in woningen steeds groter. Dat was ook een aanleiding om te zoeken naar een combinatie van stadswarmte en warmtekoudeopslag. Omdat Vattenfall die kennis niet direct in huis heeft, mogen wij ze daarin ondersteunen. En in plaats van alleen het geven van advies zorg ik ook voor een stukje opleiding binnen Vattenfall. Samen met de afdeling techniek stel ik bijvoorbeeld richtlijnen op over hoe groot techniekruimtes moeten worden, wat de exacte temperaturen zijn en wat de zekerheid is van de warmte die je levert. Al die richtlijnen kunnen dan ook worden overlegd met de projectontwikkelaars van projecten.

 

Welke voordelen heeft het hybride WKO concept?

In de nieuwbouwgebieden van de projecten waar ik me op richt heeft Vattenfall de concessie te mogen leveren. In de infrastructuur is daar door Vattenfall al rekening mee gehouden. Daarnaast kan restwarmte uit centrales worden benut. Eigenlijk heb je het alleen maar over restwarmte als er een hoofdproduct is, bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale. Eerder werd warmte die vrijkwam geloosd in rivieren. In Denemarken bijvoorbeeld, mag dat niet eens. Daar moet je ervoor zorgen dat je de warmte nuttig aanwendt, dat is ook een reden waarom warmtenetten daar al veel verder ontwikkeld zijn. Het zou dus zonde zijn om restwarmte niet te benutten of slecht te gebruiken, met dit concept zorgen we ervoor dat de restwarmte bruikbaar is voor warmtelevering.

De levering van stadswarmte werkt goed in combinatie met een WKO en warmtepompen. Ondanks dat nieuwbouw door de toepassing van vloerverwarming goed werkt bij laag temperatuur warmte, is er toch nog warmte op een midden temperatuur nodig voor de levering van warm tapwater. In een WKO systeem werken warmtepompen minder efficiënt bij hogere temperatuur. Het is daardoor efficiënter om de basislevering vanuit de warmtepompen te verzorgen en de naverwarming tot het gewenste temperatuurniveau met stadsverwarming.

 

De warmtepompen produceren in de winter naast warmte ook koeling die in de bodem wordt opgeslagen. Door evenveel koeling in de bodem op te slaan als er in de zomer nodig is, ontstaat er geen onbalans. Hierdoor zijn er in dit WKO concept geen aanvullende regeneratiesystemen nodig, zoals droge koelers op daken. Bij reguliere WKO projecten zijn die wel nodig om een energiebalans in de bodem te kunnen garanderen.

 

En voor ons beeld, in welke regio ben je bezig met hybride WKO’s?

Ik ben nu bij ongeveer 30 projecten betrokken. De meeste daarvan zijn in de buurt van grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Almere en Nijmegen. *Lucas laat het op Google Maps zien* Nu werken we bijvoorbeeld veel aan projecten rondom het stadscentrum van Amsterdam, zoals het Amstelkwartier, Sluisbuurt, Buiksloterham en het NSDM-terrein.

 

Meer over hybride WKO

 

 

Wil je meer informatie over het hybride WKO concept?

 

Stuur een mail naar onze collega Lucas.

 

MAIL LUCAS

 

Meer lezen van Vattenfall over hybride WKO?

 

 

NAAR VATTENFALL.NL

Aquathermie Zuidplaspolder

De gemeente Zuidplas heeft plannen om Het Vijfde Dorp te realiseren waar 10.000 woningen worden gebouwd. Het plan dient als oplossing om de dringende woningnood in de regio tegen te gaan.

 

De regio heeft veel waterverbindingen. Daarom vroeg de gemeente aan InEnergie hoe ze de woningen kunnen voorzien van aquathermie. Niet alleen warmte en koude uit natuurlijk water kunnen toegepast worden, maar juist ook uit watervoorzieningen die door mensen zijn aangelegd.

 

Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat de drinkwaterleidingen de beste bron voor de realisatie zijn. Met deze studie heeft de gemeente nu een duidelijk beeld gekregen over aquathermie en de mogelijke toepassingen en kansen.

 

 Meer over Zuidplaspolder

 

 

 

Wil je meer weten over dit project?

 

Stuur een mail naar onze collega Simon.

 

MAIL SIMON